تذکر باشگاه تراکتور به سپاهان برای عقد قرارداد با کاوه رضایی

کاوه رضایی
معاون حقوقی تراکتور: از کاوه دوباره شکایت خواهیم کرد

محمدپور، معاون حقوقی تراکتور: تا جایی که اطلاع دارم آقای نصیرزاده به باشگاه سپاهان متذکر شده بود که ممکن است این قرارداد تبعاتی داشته باشد. همانطور که می‌دانید اگر این شکایت منجر به صدور رأی علیه کاوه رضایی شود، یکسری تبعات هم برای سپاهان خواهد داشت.

کاوه رضایی
ما این موضوع را به سپاهان متذکر شدیم، ولی تصمیم‌گیری و مصلحت آن باشگاه را مدیران سپاهان تشخیص می‌دهند و ما فقط تذکر داده بودیم. قرار شده است ما پرونده جدیدی را در کمیته وضعیت باز و یکسری مستندات جدید ارائه کنیم

فهرست