محکومیت 2 میلیاردی استقلال با شکایت امیرحسین حسین‌زاده

استقلال
امیرحسین حسین‌زاده آبی هارا محکوم کرد

فدراسیون فوتبال: با توجه به شکایت امیرحسین حسین‌زاده از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 21 میلیارد و 396 میلیون و 366 هزار و 914 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 466 میلیون و 440 هزار و 853 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 753 میلیون و 633 هزار و 86 ریال قرار رد صادر کرد.

فهرست