محمد حسین مرادمند به ملوان پیوست

استقلال مرادمند

مدافع استقلال سرباز شد

 محمدحسین مرادمند  مدافع سابق استقلال که چند روز پیش با حضور در پادگان ارتش در تهران امور اعزام به سربازی را پیگیری کرده بود ساعت 7:30 صبح امروز خود را به پادگان آموزشی شهید نامجوی حسن رود  معرفی کرد.

فهرست