شناگر افغانی در استخر مسابقه غرق شد!

شناگر افغانی در حین مسابقات بین المللی غرق شده است.عبدالوارث کریمی، شناگر افغان که برای شرکت در مسابقات دانشگاه‌های جهان به روسیه فرستاده شده است، پس از شروع رقابت 50 متر شنای پروانه، در استخر محل برگزاری مسابقات در آب غرق و توسط تیم نجات غریق، از آب بیرون کشیده شد.

شناگر افغانی در استخر مسابقه غرق شد!

شناگر افغانی در رقابت های دانشگاه های جهان به شکل عجیبی در حالت غرق شدن قرار گرفت.

این اتفاق شاید در تاریخ رقابت های شنا در کل جهان بی سابقه است.نخستین مورد برای یک ورزشکار در رشته شنا اینست که شنا بلد باشد و مهارت این رشته را بداند.سوال اینجاست این ورزشکار چه کسی یا ارگانی انتخاب کرده که در این رقابت ها شرکت کند.عجائب کشور افغانستان همچنان ادامه دارد.

شناگر افغانی در استخر مسابقه غرق شد!1

افغانستان در مسابقات دانشگاه‌های جهان در رشته‌های شنا، کشتی، بوکس، تکواندو و جودو شرکت کرده است.

, ,
فهرست