تعلیق فدراسیون کشتی هند از عضویت اتحادیه جهانی کشتی

تعلیق فدراسیون کشتی هند از عضویت اتحادیه جهانی کشتی انجام شد.اتحادیه جهانی کشتی، فدراسیون کشتی هند را بلافاصله پس از ناکامی این فدراسیون در برگزاری انتخابات در زمان معین به تحت تعلیق موقت قرار داد.

تعلیق فدراسیون کشتی هند از عضویت اتحادیه جهانی کشتی1

تعلیق فدراسیون کشتی هند از عضویت اتحادیه جهانی کشتی توسط کمیته انضباطی

کمیته انضباط همچنین حمایت از ورزشکاران پس از اتهامات وارده به رئیس سابق فدراسیون کشتی هند و ضرورت بازگرداندن فعالیت فدراسیون را زمینه دیگری برای تعلیق موقت دانست.تنها مورد کشتی گیران و پرسنل پشتیبانی آنها (افراد با عملکرد بالا، نقش پزشکی یا فنی مانند مربیان، کمک مربیان، پزشکان ورزشی یا ماساژورها) مجاز به شرکت در تمام رویدادهای مورد تایید اتحادیه جهانی هستند. با این حال، آنها باید این کار را تحت پرچم اتحادیه جهانی انجام دهند.
این تصمیم به این معنی است که سایر اعضای فدراسیون (اعضای فعلی هیئت مدیره، مدیران و غیره) تا اطلاع ثانوی مجاز به حضور در رویدادهای اتحادیه جهانی کشتی نیستند.

تعلیق فدراسیون کشتی هند از عضویت اتحادیه جهانی کشتی

, ,
فهرست